Công bố QUYẾT ĐỊNH số 1265/QĐ-UBNN Về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến cấp quận để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng – Khối giáo dục năm 2024