Công văn Số: 1900/SGDĐT-GDTX-ĐH V/v Hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” và Quyết định số 324/QĐ-KHVN V/v Ban hành bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030